तमानखोला गापाको योजना र प्रस्तावित बजेट

१. स्थानिय शिक्षक प्रारिश्रमिक, विद्यालय अनुदान कार्यक्रमः ८६,००,०००।, २. आ.वि.मा कम्प्यूटर शिक्षक प्रारिश्रमिक, विद्यालय अनुदानः १९,२८,०००।, ३. गत बर्षको बालकक्षा निरन्तर संचालन गर्न सहजकर्ता पारिश्रमिक, व्यवस्थापन र नयॉ कटेरी, सरसस्वती आ.वि. बालकक्षा संचालन समेतः १०,००,०००।, ४. स्थानिय शैक्षिक, विज्ञान मेला प्रर्दशनीः ५०,०००।, ५. उच्च र न्यून शिक्षाण सिकाई उपलब्धि अनुदानः १५०,०००।, ६. शिक्षक पेशागत तालिमः ३,००,०००।, ७. विद्यालय लेखापाल र का.स.प्रारिश्रमिक अनुदानः ११,०४,०००।, ८. बृहत शैक्षिक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम ३ वटा मा.वि.ः १५०,०००।, ९. शिक्षक अतिरिक्त क्रियाकलाप गाउँपालिकास्तरः ५०,०००।, १०. गाउँपालिका स्तरको विद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलापः ५०,०००।, ११. उटकृष्ट विद्यालय पुरस्कारः ५०,०००।–

शिक्षातर्फ पूर्वाधार तथा भवन निर्माण
१. जनजागृति मा.वि. घेरबार तथा व्यवस्थापनः ५,००,०००।, २. धन गौ ज्योति मा. वि. तिनकोठे भवन निर्माणः २३,००,०००।, ३. शान्ती मा.वि. व्यवस्थापनः ११,००,०००।, ४. विद्यासागर प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण तला थपः २१,००,०००।, ५. जनज्याति आ.वि.४ कोठे भवन २४,००,०००।, ६. हिले प्रा.वि. २ कोठे भवन निर्माणः १३,००,०००।, ७. सरस्वती आ.वि. दुईकोठे भवन र दूईकोठे छाना ढलान, घेराबारः २३,००,०००।, ८. बुद्ध प्रा.वि.घेराबार निर्माण क्रमागतः २०००००।, ९. जनमोती प्रा.वि.भवन मर्मत तथा फर्निचर निर्माणः २,००,०००।, १०. जनता प्रा.वि. छाना मर्मत–३,००,०००।, ११. मंगला आ.वि. घेराबार तथा ढल निकास– २००,०००।, १२. प्रमेश्वर प्रा.वि. घेराबार र (खेलमैदान)– १५०,०००।, १३. भगवती प्रा.वि. तारबार, ग्याविन ५,००,०००।, भगवती प्रा.वि. रङरोगन, फर्निचर, पार्टेसन ४,००,०००।, १४. देउराली प्रा.वि. व्यवस्थापन– ३००,०००।, १५. डिल्ली प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माणः २४,००,०००।, १६. विष्णु आ.वि. व्यवस्थापन तथा फर्निचर– ५५०,०००।, १७. मालिका प्रा.वि. दुई कोठे भवन निर्माण– १२०००००।–

स्वास्थ्यतर्फ
१. खोप कार्यक्रम निरन्तरताः १०,०००।,
२. पोषण तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
–आयोडिन नुन निरन्तरता ६० हजार
–गर्भवती परामर्श करनर स्थापना र सरसफाई कार्यक्रम १००
–१००० दिन बच्चा र आमा पोषण कार्यक्रम (सर्वोत्तम पिठो) १०० २६०,०००।,
३. रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
–बढ्दो महामारी न्यूनिकरण गर्न
–माहामारी पूर्व तयारीको व्यवस्थापन गर्न
–सर्ने रोगहरुको विरामी पहिचान गर्न (क्षयरोग)
–सर्ने नसर्ने रोगहरुको व्यवस्थापन गर्न– १५०,०००।
४. महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका
–स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रम (४५६)
–उत्कृष्ट म.स्व.स्व.से. पुरस्कृत गर्न (१०)
–म. स्व. स्व. से. दिवस मनाउन (५)
–मेडिक मोवाइल कार्यक्रम (११७)– ५९०,०००।
५. फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रम
–रगतजन्य, ठोस र धारिला वस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्न
–सड्ने र नसड्ने फोहोरहरुको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने
–फोहोर व्यवस्थापनको लागीको खाडल बनाउने– ७०,०००। ६. सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई का.स.पारिश्रमिक– २९४,०००।, ७. ल्याब कर्मचारी पारिश्रमिक पोसाक (तमान, खुंखानी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा थप समेत)– ९,६३,६३०।, ८. स्वास्थ्य कर्मचारी पारिश्रमिक पोसाक (लाम्मेला सा.स्वा.इ.समेत) थप– ३६८,०००।, ९. एस.बि.ए. कर्मचारी पारिश्रमिक थप– ३,७६,४२०।, १०. स्वास्थ्य चौकी का.स. पारिश्रमिक थप– ५,२८,०००।, ११. तिन वटा सा.स्वा.इ.का कर्मचारी क्द्यब् तालिम तथा व्यवस्थापन– २००,०००।, १२. मेडिक मोबाइल (पुरानो सेट काम नलाग्ने भएको मात्र) परिवर्तन– ५०,०००।, १३. प्राथमिक उपचार परामर्श केन्द्र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी पारिश्रमिक– ५००,०००।, १४. औषधी खरिदः ५,००,०००।, १५. स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापनः १,२०,०००।, १६. तिन वटै स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजन सिलिन्डरः ७५,०००।, १७. स्वास्थ्यचौकीमा सादा एक्सरे सेवा संचालनः ६५०,०००। १८. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
–विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा ाष्चकत बष्म तालिम कार्यक्रम र यौन तथा एच.आई.भि.एड्स कार्यक्रमः ५०,०००। १९. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम टोल वा वडामा (विमा अभियान) तथा विमा गराउनेः १००,०००।,
२०. स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम
–तमान गाउघर क्लिनिक भवन व्यवस्थापन ५ लाख
–खुंखानी स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन ६ लाख
–नर्जा सा.स्वा.ई. भवन मर्मत ३ लाख
–थासपुरी प्रा.उ.प.केन्द्र भवन निर्माण ५ लाख
–बोंगाखानी सा.स्वा.इ.कोठा थप ४ लाख

खानेपानीतर्फ
भिकोस खानेपानी मर्मतः १५०,०००।, सिल्गुम भाङखर्क खानेपानी क्रमागत (पम्पींङ)ः ५,००,०००।, ३. देउराली खोनेपानी आयोजनाः ३००,०००।, बौलाखोला खानेपानी आयोजनाः ८००,०००।, उपल्लो हल्लेखर्क खानेपानी आयोजनाः ४००,०००।, पाङग्राबोट खानेपानी आयोजनाः ४०००००।, गहुखेत धारा तथा सन्तर पानी कुवा मर्मतः २००,०००।, ठुलोखर्क खानेपानी आयोजना मर्मत तथा बाटो निर्माणः ४००,०००।, ओखरबोटचौर खानेपानी मर्मतः ८०,०००।, उपल्लोगाउ धारा विस्तारः १५०,०००।, खुंखानी खानेपानी आयोजना (एकघर एकधारा) क्रमागत (नेवा संग सहलगानी)ः १३,००,०००।, भित्रीवन खानेपानी आयोजना (एकघर एकधारा) क्रमागतः ७,००,०००।, तमानखोला खानेपानी विभिन्न आयोजना संघिय, प्रदेश सरकार तथा दातृ निकायसंग सहलगानीमा एक घर एक धाराः १५,००,०००।

पूर्वाधारतर्फ
धार्मिक स्थल तथा मठमन्दिर
ढोमाइथान मन्दिर निर्माण क्रमागतः ५००,०००।, बहरा मन्दिर निर्माण मालुवाभिरः ५००,०००।, खोलेस्बाङ मन्दिर निर्माण– ५०००००।, बाबा मन्दिर ढलान र छपनी विच्छाउनेः २००,०००।, एक वडा एक पार्क निर्माण कार्यक्रम (प्रत्येक वडा रु ३ लाख) १८,००,०००।, तमानखोला गाउँपालिका एक शहिद स्मृति पार्क निर्माण– ५००,०००।
विद्युत
तमान बहुउदेश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (म्एच्)ः ५००,०००।, बरहाकोष लघुजलविद्युत अर्थिङ वडा नं. ६ः ६०००००।, बहराथान लघुजलविद्युत पाइप खरिदः ६०००००।, खबाङखोला लघुजलविद्युत मर्मतः २०००००।, खुंखानीखोला लघुजलविद्युत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन ।
खेलमैदान
बोंगाखानी खेलमैदान निर्माण वडा नंं.२ः २५००००।, सामुदायिक भवनअन्र्तगत खेलमैदान निर्माण वडा नं. ६ः १५०,०००।, गाउँपालिका स्तरीय खेलमैदान निर्माण तमान र वडा स्तरिय खेलमैदान निर्माण संघिय, प्रदेश सरकार तथा दातृनिकाय संग समन्वय, सहकार्य तथा सहलगानीमाः २०,००,०००।

सामुदायिक भवन
साडिवन सामुदायिक भवनः ५,००,०००।, रिकलाङ १ कोठे सार्वजनिक सौचालयः १,००,०००।, प्रतिभा स्वास्थ्य आमा समुह सामुदायिक भवन बोँगादोभानः ७,००,०००।, स्याउला सामुदायिक भवनः ५,००,०००।, हरिखोरे सामुदायिक भवन प्लास्टर र रङरोगनः २००,०००।, कार्यलय भवन निर्माण क्रमागतः ३०,००,०००।, बोंगाखानी आमा समुह भवन निर्माणः ५०००००।, भयरबोंगा सामुदायिक भवन फर्निचरः १,०००००।, हिले प्रा.वि. शोेैचालयः १५०,०००।, चेतनशिल महिला समुह भवन घेराबार, प्लास्टर, पाटेसनः ४०००००।, सन्तर बालकक्षा भवन शौचालयः १५००००।, बाबा मन्दिर बालकक्षा भवन निर्माणः ६०००००।, वडा कार्यलय मर्मतः २,०००००।, चेतनशिल आमा समुह भवन व्यवस्थापनः ३००,०००।, सृजनशिल आमा समुह फर्निचरः २०००००।
सडकतर्फ
कोरेलीवाङ मोटरवाटो ५,००,०००।, थिर्वाङ डरम्फु साडिवन जोड्ने सडकः ४५०,०००।, पैरागाउँदेखी सेन्नामा मोटरबाटोः ४५०,०००।, भुमे प्रा.वि.देखि चैतेखर्कहुदै, लसुने, चियाखानी सडकः ९५०,०००।, लिघा, मंन्सुङ, सिल्गुम मोटरबाटोः ८,००,००० ।, खोलेसवाङ सिल्गुम मोटरबाटोः १५,००,०००।, खालवाङ नागवाङ स्वास्थ्य केन्द्रहुदै भयरबोंगा मोटरबाटोः १०,००,०००।, खोलेसवाङ चौतारा लायरवांग मोटरबाटोः ५,००,०००।, कटेरी वराहटाल जोडने मोटरबाटोः १०,००,०००।, बोँगाखानी ढोरपाटन सडक (क्रमागत)ः ७,००,०००।, झारे काफलडाँडा मोटरबाटोः १०,००,०००।, किरी सांडिवन मोटरबाटो स्तरोन्नती, नयाँ ट्याकः ५,००,०००।, गोर्दी टोम्तासाँगो कोलम्पु ढुँगाखानी मोटरबाटोः ९,००,०००।, खुंखानी मोटरबाटोः १०,००,०००।, खवाङखोला मोटरबाटोः ४,००,०००।, विष्णु आ.वि.देखि भित्रिवन क्लब भवनसम्म मोटरबाटोः ५,००,०००।, पाट्लेदेखि स्वरासम्म मोटरबाटोः ५,००,०००।–
गोरेटोबाटो मर्मत तथा निर्माण
बोंगादोभानदेखी सेउला गोरेटोबाटो ः ५००,०००।, भूमेथानदेखि चैतेखर्कसम्म गोरेटोबाटोः १००,०००।, रोकाधेरादेखी माइलाचोकः ५००,०००।, देउतीथान पुरानो तमान गोरेटोबाटोः १५०,०००।, कोदोखेतदेखी फापरखेतसम्म गारेटोबाटोः १००,०००।, ठुलो विसउना आकासेपुलदेखी बगरसम्म गोरेटेबाटो (रेलिङ)ः ४००,०००।

आर्थिक विकास
कृषितर्फ
यान्त्रिकिकरण प्रबद्र्धन कार्यक्रम (५० प्रतिशत अनुदान)

क. मिनिटेलर हलो (संख्या ५) प्रतिव्यक्ति ३०,००० गरी जम्मा १५०,०००।–
२. तरकारी खेति प्रबद्र्धन कार्यक्रम
क) स्थलगत तालीम मौसमी तथा बेमौसमी (संख्या १५) प्रति तालिम १०००० गरी जम्मा रु. १५००००।–, प्लाष्टिक टनेल बितरण (५० प्रतिशत अनुदान)ः १०००००।–, नगदेबाली तरकारी विउ बितरणः २०००००।–, तरकारी विउ वितरण मिनिकिट (संख्या ६००) प्रतिमिनीकिट रु. १५० गरी जम्मा ९००००।–, उत्पादन प्रद्र्धशन मेलाः ५००००।–, स्पे्रयर टंकी वितरण (५० प्रतिशत अनुदान) संख्या ३०, प्रटिस्प्रेयर टंकी रु. २०००।– गरी जम्मा बजेट रु. ६००००।–, गाउँपालिका स्तरको कृषि तालिमः १००,०००।–
३. फलफुल बिकास कार्यक्रम
–किबि बिरुवा (संख्या ५००) प्रतिबिरुवा रु. ३००।–गरी जम्मा बजेट रु. १५००००।, कागती, ओखर, आरु, तिमुर (संख्या ४०००) प्रतिबिरुवा रु. ५०।– गरी जम्मा बजेट २०००००।–, गाउँपालिका स्तरको तालिमः १०००००।–, सिकेचर, करौती (५० प्रतिशत अनुदान) सेट १०÷प्रतिसेट रु. २०००।– गरी जम्मा बजेट रु. २००००।–
४. किट बिकास कार्यक्रम
मौरीसहित घार (५० प्रतिशत अनुदान) संख्या २५÷प्रतिघार रु. ८०००।– गरी कुल बजेट रु. २०००००।–, मौरी उपकरण (५० प्रतिशत अनुदान) सेट २५÷ प्रतिसेट रु. १०००।– गरी कुल बजेट रु. २५०००।–, कन्या तथा सिताके च्याउ विउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदान) संख्या १००÷प्रतिच्याउ रु. १००।– गरी कुल बजेट रु. १००००।–
५. बाली विकास कार्यक्रम
मकै, सिमी, गहुँ, सुर्यमुखी फुल वितरण (५० प्रतिशत अनुदान) (क्विन्टल १५) प्रतिक्विन्टल रु. ३५००।– गरी कुल बजेट रु. ७००००।–, विउ उत्पादन कार्यक्रम (हेक्टर २) प्रतिहेक्टर रु. ४०००।– गरी कुल बजेट रु. ८०००।–, मेटल विन वितरण (५० प्रतिशत अनुदान) सेट ५० प्रतिसेट रु. ८०००।– गरी कुल बजेट रु. ४००००।–, विउ उत्पादन तालिम रु. २५०००।
६. कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम
आलु खेतीको पकेट कार्यक्रम सँचालनः १०००००।–, विभिन्न बालीको पकेट क्षेत्र विस्तार (संख्या २) प्रतिक्षेत्र रु. १५००००।– गरी कुल बजेट रु. २०००००।–, युवा लक्षित कृषि पेशा आर्कषण कार्यक्रमः रु. २०००००।–
७. मलखात व्यवस्थापन समवन्धि
भर्मि कम्पोस्टः १०००००।–, जैविक विसादी सम्बन्धी तालिम (संख्या ६) प्रतितालिम रु. २००००।– गरी कुल बजेट रु. १२००००।–, माटो शिविर तथा कृषी चुन, जिप्सम वितरणः रु. ३०००००।–
पशुतर्फ
रोग निदानको लागी माइक्रोस्कोप, स्टेथेस्कोप खरिदः ४००००।–, समुह गठन तथा परिचालन (बाख्रा र भेडापालनमा) ६ वटै वडामाः ६००००।–, स्थलगत तालिम तथा अभिमुखिकरण १ दिने ६ वटै वडामाः १२००००।–, कुखुराका चल्ला बितरण (५०५ अनुदानमा)ः १०००००।–। लेयर्स कुखुरा बितरण ५० प्रतिशत अनुदानः रु. १०००००।–, हिउँदे भुईरडाले घाँसको बिउ खरिद तथा बितरणः १०००००।–, बर्षडाले तथा भुईघाँसको बिउ खरिद तथा बितरणः १०००००।–। मिनिरल ब्लक बनाउने बिधी सम्बन्धी तालिम १ दिनेः ३००००।–
६ः पशु स्वास्थ्य कार्याक्रम
औषधी खरिद तथा बितरणः ४०००००।–, खोप तथा परिजिबि नियन्त्रण (कुकुर)ः ८००००।–, अपाङ्ग र एकल महिला तथा असहायलाई कुखुरा बितरणः १००००।–, उत्कृष्ट पशुपंक्षी पालक कृषक सम्मान कार्याक्रमः ३००००।–
वडा स्तरिय सिप विकाश तालिम ताथा गोष्ठी
भेडारबाख्रा पालन सम्बन्धी तालिम २ दिने ६ वडामाः १८००००।–, कुखुरापालन सम्बन्धी तालिम २ दिने ६ वटै वडामा १८००००।–, गाईभैसी पालन सम्बन्धी तालिम १ दिने ६ वटै वडामाः १८००००।–
१०. पशुपालन अनुदानतर्फ
उन्नत जातका बाख्रा रबोका खरिद तथा बितरणः २०००००।–, घुम्ती भेडा र बाख्रापालक कृषकहरुलाई पाल तथा सोलार सेट खरिद तथा बितरणः २०००००।–, गाउँपालिका स्तरिय पशुपंक्षीको तथ्याङक सङकलन तथा रिपोर्टिङः २००००।–, व्यबशायिक कुखुरापालनको लागि खोर सुधार अनुदानः ६००००।–, मासु पसल सुधार अनुदानः ६००००।–, पशु बिमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्याक्रमः ६००००।–
३. घरेलु तथा लघु उद्यमतर्फ
युवा तथा महिला उद्यम, व्यवसाय र सीपमुलक कार्यक्रमः ५०००००।–
४. सहकारीतर्फ
सहकारी शिक्षा तालिम तथा गठनः ३०००००।–

५. पर्यटनतर्फ
प्रत्येक वडामा होमस्टे निर्माण व्यवस्थापन अनुदानः ३,००,०००।–, पर्यटन पदमार्गको लागी सुचनाबोर्ड, बाटो निर्देशन कार्यक्रमः २००,०००।–, पर्यटन प्रर्वद्धन गोष्ठी ३०००००।–

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह
–कर्मचारी क्षमता विकास तालिमः २,००,०००।–, न्यायिक समिति व्यवस्थापन तथा तालिमः ५००,०००।–। मानवसेवा आश्रम सहयोगः ५०,०००।–, स्थायी लेखा नम्बर (पान) शिविरः १००,०००।–, दलितः २००,०००।–, महिलाः ६००,०००।–, जनजातीः २००,०००।–, युवाः २०००००।–, बालबालिकाः २०००००।–, जेष्ठ नागरिकः ३०००००।–, अपाङगताः ३०००००।–, लोकसेवा तयारी कक्षाः ३०००००।–, उद्घोषण तथा पत्रकारीता तालिमः २०००००।–, गाउँपालिका डकुमेन्ट्रीः ५०००००।–, बालविवाह र बहुविवाह तथा किशोरकिशोरी कार्यक्रमः ३०००००।–, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण तथा विकासः ५०००००।–, सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमः ३००,०००।–, प्रोफाइल सार्वजनिकीकरण तथा गुरुयोजना निर्माणः १०,००,०००।–, गाउँपालिका योजनाहरु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार (म्एच्)ः ३०,००,०००।–, बालगृह संचालनः ५००,०००।–

वन वातावरण विपद् व्यवस्थापन
आपतकालिन विपद् उद्धार सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापनः २,००,०००।–, बोंगादोभान बजार संरक्षण तथा तटबन्धनः १५,००,०००।–, तमान आमा समुह ग्याविन जालीः ३२,००,०००।–, नागुन सरस्वती मन्दिर संरक्षण आयोजनाः ३९,००,०००।–, ग्याविन जाली खरिदः ५००,०००।–, ह्यूमपाइप खरिदः ७००,०००।–, खुंखानी तटबन्धन ग्याविन जालीः ५६००,०००।–, गाउँदेखी सन्तर सडक ग्याविन जाली तटबन्धनः ४२०००००।–, पुराने गाउँ तटबन्धः १५०,०००।–, मर्मत संभार कोषः ६०,००,०००।–, समपुरक कोषः ७०,००,०००।, आकस्मिक कोषः १०००,०००।, जेहेन्दार छात्रबृतिकोषः ३०००००।, विरामी तथा सुत्केरी सहायता कोषः ६०००००।, खेलकुद विकासकोषः ५०००००।–, खाद्य सुरक्षा कोषः १०००००।–, कर्मचारी कल्याण कोषः २०००००।–

चालुतर्फ
कर्मचारी पारिश्रमिकः १,००,०००,००।, स्थानीय भत्ताः ५०००००।, मह‌ंगी भत्ताः७५००००।, अन्य भत्ताः ५०००००।, पोशाकः ३५००००।–, पानी, बिजुलीः १०००००।–, घरभाडाः ५०००००।–, अन्य भाडाः ५०००००।–, इनधनः १००००००।–, अन्य इन्धन प्रयोजनः २०००००।–, संचालन गाडी, मोटरसाइलकल मर्मतः १००००००।–, कार्यालय तथा वडा कार्यलय संचालनः ३५०००००।–, अन्य सहायता खर्चः २०००००।–, अन्य, सेवा शुल्कः २०००००।–, पत्रपत्रिका सुचना प्रकाशनः १००००००।–, संचार खर्चः १०००००।–, अनुगमनः २०००००।–, संस्थागत विकास तथा तालिमः ७०००००।–, भ्रमण खर्चः २००००००।–, विविध खर्चः ६०००००।–, पदाधिकारी पारिश्रमिकः २३२९०००।–, सेवा परामर्श खर्चः २०००००।–, विमा तथा नविकरण खर्चः ५०००००।–, भैपरि आउने चालु खर्चः ३०००००।–,

पुँजीगततर्फ
निर्मित भवन संरचनात्मक सुधार खर्चः ५०००००।–, फर्निचर तथा फिक्सर्चः १००००००।–, सफ्टवयर तथा बौद्धिक सम्पति प्राप्तीः ८०००००।–, डिजिटल डिस्प्ले तथा ई–हाजिरीः ८०००००।–, मेसनरी औजार कार्यलय तथा वडा कार्यलयः १००००००।–, अध्ययन अवलोकन भ्रमणः १५०००००।–, पुँजीगत सुधार खर्चः ५०००००।–

प्राथमिकरण गरिएका योजनाहरु
–गाउँपालिका कार्यालयको भवन तथा जग्गा व्यवस्थापन, ६ वटै वडाको वडा कार्यलय जग्गा व्यवस्थापन । –खुंखानी स्वास्थ्य चौकी भवन तथा जग्गा व्यवस्थापन, –नर्जा, बोंगाखानी, लाम्मेला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन तथा जग्गा व्यवस्थापन, –धन गौ ज्योति मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –जनजागृती मा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –शान्ती मा.वि. सभाहल निर्माण, –खोलेस्वाङ आ.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –जनता प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –भुमे प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –डिल्ली प्रा.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –बुद्ध आ.वि. ४ कोठे भवन निर्माण, –बोंगादोभान बजार ढल निकास योजना, बोंगादोभान बजार तटबन्धन योजना, –बोंगाखानी गाउ तटबन्धन योजना, –तमानखोला नियन्त्रण योजना, –तमान खानेपानी आयोजना (एक घर एक धारा), –खोलेस्बाङ खानेपानी आयोजना (एक घर एक धारा), थासपुरी खानेपानी आयोजना (एक घर एक धारा), –हिजा खानेपानी आयोजना (एक घर एक धारा), –सेतरा खानेपानी आयोजना (एक घर एक धारा), –किरी साकिना खानेपानी आयोजना (एकघर एकधारा)
–सेतरा साना सिंचाई आयोजना, –रेलेवेसी साना सिचाइ आयोजना, –सम्मर वेसी साना सिचाई आयोजना, –अर्जेल सिचाइ आयोजना, –भयरबोंगा कटेरी बहराताल सडक, –कोरेलबाङ, साडीवन सडक, –काफलडाँडा तमान सडक, –भालीबाङघाट पुल (बोंगादोभानखोला), –ढोमईघाट पुल (तमान, खुंखानीखोला), –घट्टबोटघाट पुल (खुंखानीखोला), –वेसीघाट पुल (बोंगाखानीखोला), –भिकोसघाट पुल (खुंखानीखोला), –नवाङघाट पुल (बोंगाखानीखोला), –शोले भ्यू पोइन्ट निर्माण, –मुठाचौर बहराताल संरक्षण, –खुंखानीखोला लघुजलविद्युत आयोजना, –हिले सामुदायिक भवन निर्माण, –भयरबोंगा आमा समुह सामुदायिक भवन निर्माण, –बोंगाखानी सामुदायिक भवन निर्माण, –गाउँपालिका स्तरको कृषि संकलन केन्द्र निर्माण, –६ वटै वडामा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण, –लाल्मेला आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण (कोल्ड स्टोर्स) ।

आ.व.२०७६।०७७ बार्षिक कार्यक्रम आय तर्फको सांराश
१. वित्तिय समानीकरण अनुदान निर्शतः ७,००,००,०००। संघिय सरकारबाट, २. वित्तिय समानीकरण अनुदान निर्शतः १,२०,९२,०००। प्रदेश सरकारबाट, ३. राजश्व बाँडफाँडः ५,१३,००,०००। संघिय सरकारबाट, ४. राजश्व बाँडफाँडः १०,०४,०००। प्रदेश सरकारबाट, ५. आन्तरिक आय १५,००,०००। स्थानीय सरकारबाट राजश्व आम्दानी, ६. सार्शत अनुदान संघः ६,४१,००,०००। संघिय सरकारबाट, ७. सर्शत अनुदान प्रदेश सरकारः ८०,००,०००। प्रदेश सरकारबाट, ८. वन रोयल्टीः १६९८९।००, ९. संरक्षीत वन क्षेत्र रोयल्टीः १०५९९।, १०. पवर्तारोहण रोयल्टीः ४६१४।, ११. चालु आ.व.को अनुमानित बाँकीः १२७३५८४८।००
अनुमानित कुल आयः २२०७६४०५०।००

आ.व.२०७६।०७७ बार्षिक कार्यक्रम व्ययतर्फको सांराश
चालुतर्फः ३०५२९०००।–, पुँजीगत खर्च फर्निचर मेशिनरी औजारः ६१०००००।–, शसर्ततर्फ सघियः ६,४१,००,०००।–, शसर्ततर्फ प्रदेशः ८०,००,०००।–, विभिन्न कोषः १५७०००००।–, पूर्वाधारतर्फः ३६१८००००।–, वित्तियतर्फः १६०००००।–, आर्थिकतर्फः ५१६८०००।–, सामाजिकतर्फः २०१३७०५०।–, वन वातावरण विपद व्यवस्थापनतर्फः ३८०००००।–, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फः ९२५००००।–,
आन्तरीक आयको विनियोजन बजेटतर्फ अनुमानित जम्मा व्ययः २२,०७,६४,०५०।००
(तमानखोला गाउँपालिकाको छैठौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटको पूर्णपाठ)